Iskolánkról

Az iskolai élet:

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola város lakótelepének zöld övezetében — a város legfiatalabb iskolájaként — első tanévét 1984 szeptemberében indította. Fennállásunk alatt hagyományokat teremtettünk, elismerést szereztünk. A háromszintes iskolakomplexumhoz osztály- és szaktantermek, tánctermek, tanuszoda, konyha, számítástechnika labor és függönnyel ketté választható tornaterem tartozik. Sportudvarunk, udvari játszóterünk, felszerelt könyvtárunk segíti tanulóink szabadidejének hasznos eltöltését.

Specialitásaink és iskolai környezetünk miatt elfogadottak vagyunk a szülők között a városban és városkörnyéken.

A testnevelés keretében valamennyi diákunk megtanul úszni. Iskolánkban fontosnak tartjuk a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód, a sportolás, a mindennapi testmozgás iránti igény kialakítását, és lehetőségének biztosítását. Ezért a mindennapos testnevelés keretein belül már első osztálytól indítunk emelt szintű testnevelési osztályt.

Iskolánkban 1984 óra folyik német nemzetiségi nyelvoktatás, 1-8. osztályig. Szakmailag jól felkészített módszertani gazdasággal rendelkezdő pedagógusok várják a német nemzetiségi nyelv iránt érdeklődő gyermekeket. A korszerű nyelvoktatási formák alkalmazása mellett hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre.

Iskolánk egyik specialitása az emelt szintű angol nyelvoktatás. Alsó tagozat 1-3. osztályában heti 2 órában nyelvi előkészítés folyik. 4- 8. osztályig emelt óraszámban, heti 5 órában tanulják diákjaink az angol nyelvet. 2005-ben megismertük a kompetencia alapú nyelvoktatást, ami tanárnak, tanulónak érdekességet, megújulást hozott tanítási és tanulási módszerekben egyaránt. A nyelvoktatásban elvárás valamennyi évfolyamon, hogy nyelvtanáraink tantárgyi projekteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg a tanulócsoportban.

A tanórák változatos módszerekkel és munkaformákkal valósulnak meg. A szabadidő és iskolai hagyományaink élményekben gazdag programjai együvé kovácsolják az iskolai közösséget, melynek katalizátora a Diák önkormányzati közösség. Iskolai életünk naprakész eseményeiről honlapunkon tájékozódhatnak: http://szechenyi-bh.hu/

Releváns szakmai tapasztalatok:

Iskolánk 620 fő tanuló tanulmányi és szabadidős programjait szervezi. Tanulói összetételünk jellemzői (jelenleg):

SNI: 42 fő, 6,8%, BTMN 70 fő, 11,3%, HH: 12 fő, 1,9%, HHH: 5 fő, 0,8%, gyermekvédelmi kedvezmény: 30 fő, 4,8%.

A specialitások mellett nagy hangsúly fektetetünk a tanulók személyiségének fejlesztésére. Célunk, hogy a lexikai tudás helyett a készségek, képességek fejlesztését helyezzük előtérbe annak érdekében, hogy tanítványaink a mindennapi életben megállják helyüket, képesek legyenek kibontakoztatni tehetségüket, felismerjék lehetőségeiket és alkalmazkodni tudjanak a változó világ követelményeihez. Probléma érzékeny, csapatmunkában jól együttműködő, kihívásokra nyitott, pedagógiailag jól felkészült alkalmazottak várják az iskolánkat választókat.

Tanévünket úgy szervezzük, hogy minden évfolyamon, heti szinten biztosítjuk a tanulók felzárkóztató, ill. tehetséggondozó foglalkozásait. Alsó tagozaton osztályonként szervezünk tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat, felső tagozaton évfolyamszinten. Szakköri kínálatunkban megtalálható: rajz, tűzoltó, angol online, matematika, kémia, ECDL-re felkészítő, énekkar, média, rendkívüli történelem óra.

A BTMN tanulókat kiscsoportos felkészítő foglalkozásokon látják el pedagógusaink. A csoportban 2-5 fő tanuló tanul. Az SNI tanulóknak utazó gyógypedagógusok tartják az órákat.

Szabadidős programjainkat osztály és iskolaszinten szervezzük. A napközis foglalkozások keretében heti rendszerességgel szervezünk kézműves, sport és játék foglalkozásokat.

Kronológiánkban EU-s hetet, Víz-témahetet, Halloween, Német nemzetiségi hét, Sportnap, Egészséghét, osztálykirándulások, hétvégi túrákat szervezünk.

Tanulmányi versenyek szervezésével is hozzájárulunk a bonyhádi járásban az általános iskolai korosztály versenyeztetéséhez: Német szépkiejtési verseny, Felső-alsós szavalóverseny, Kistérségi szavalóverseny, Széchenyi Ödön Tűzoltóverseny, Alapműveleti matekverseny. Házi versenyünk: Leg-verseny, Sportversenyek: Mezei futóverseny, Röplabda Diákolimpia, Úszó Diákolimpia

Pályázatok:

1.     TÁMOP 3.1.4– Innovatív iskolák fejlesztése – TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0123 – „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben” Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény – Kompetenciaoktatás továbbterjesztése:

„A”, „B” és „C” modulokat alkalmaztunk alsó és felső tagozaton matematika és szövegértés kompetencia területeken. Továbbá 3-4. évfolyamon szociális kompetencia fejlesztési modulokat valósítottunk meg. Ma is több programelemet alkalmazunk a projektből.

2.     Erzsébet tábor 2014., 2015. – Hátrányos helyzetű diákok tábora

Alsós és felsős tanulókat táboroztattunk Tolnán és Balatonon. Célunk volt, hogy a nyári táborokból kimaradt tanulók előtt is megnyíljanak a táborozási lehetőségek.

3.     TÁMOP 3.3.14-12/A – “Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”

Nyírkércs testvériskolával a Magyar Versmondó Egyesület támogatásával valósítottuk meg a programjainkat. A kulturális rendezvények, érzékenyítő foglalkozások és kirándulások fejlesztették  a gyerekek önismeretét, egymáshoz való viszonyulását és hátrányaik enyhítését.

4.    Tehetséghidak 2015 – Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

A gazdagító programpárok megvalósításával matematikai tömbösített foglalkozásokat tartottunk, kirándulásokat szerveztünk a szülők bevonásával.

5.   EFOP-3.2.1-15-2016-00001 – Tehetséggondozás

Matematika tehetséggondozás, kézműves foglalkozás szervezése 15 fő tanulóval.

6.   TIE 2014 – TÁMOP 6.1.2 Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés – Egészségtudatos magatartás megismertetése, elterjesztése

Az egészséges életmódra nevelés foglalkozásaiba 30%-os arányban vontuk be a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. Olyan sportágakat ismertek meg és élményszerű programokon vehettek részt, melyben nem volt korábban módjuk: sárkányhajózás, hétpróbák, „Spuri a suliba”program, túrák, sportbemutatók, játékos versengések.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.